Dětem s láskou, z. s. logo

Dětem s láskou, z. s.

... provazíme Vaše kroky na cestě poznání.

SMRK logo
   

Požadavky na průvodce


SMRK

Vzhledem k tomu, že průvodci zodpovídají za to nejcennější, co v životě máme, tedy naše děti, pečlivě si je vybíráme. Klademe důraz nejen na zkušenosti a potřebné vzdělání, ale také na lidskost – příjemné vystupování, laskavý přístup i schopnost důslednosti ve všem, co dělají.

V našem sdruženém klubu SMRK není vyžadováno ukončené vzdělání opravňující k výkonu pracovníka v předškolním nebo neformálním vzdělávání pro každého průvodce. SMRK je zejména komunitním /sdruženým/ projektem, který zaštiťuje prostor pro vzájemnou výpomoc při zajištění péče o dítě.

Průvodcem tedy může být i rodič, který je ochotný zapojit se dobrovolně do činnosti SMRKu a který plně respektuje jeho organizační řád i stanovy organizace Dětem s láskou, z. s..

S průvodci, kteří nedisponují potřebným vzděláním, však v klubu bude působit vždy minimálně jedna osoba, která naplňuje požadavky na pedagoga předškolního vzdělávání (má ukončené či probíhající vzdělání dle platné legislativy pro MŠ, nebo ukončil či je frekventantem akreditovaného vzdělávacího kurzu pro pedagogy). Budeme se zasazovat o to, aby každý, kdo bude v organizaci působit na odborné pozici, tyto požadavky naplňoval.

Minimálním vzděláním pro takového průvodce je kvalifikovaný kurz chůvy. Součástí povinného vzdělání je dále minimálně kurz první pomoci pro zdravotníky zotavovacích akcí.

Při stanovování požadavků na pozici průvodce vycházíme z Etického kodexu pedagoga LMŠ • Pedagogický přístup průvodce vychází z prožitkového učení dětí v celoročním kontaktu s přírodou. • Průvodce je schopen svou přípravu uzpůsobit aktuálnímu zájmu a potřebám dětí a aktuálním podmínkám prostředí, kde program probíhá. • Průvodce umožňuje dítěti prožít bezpečné riziko. Prostředí s minimem hraček, které mají předem definovaný účel, podporuje u dětí rozvoj kreativity a sociálního učení. • Průvodce sleduje rozvoj klíčových kompetencí dětí. • Průvodce zná principy přístupů, které ve své praxi využívá (lesní pedagogika, Montessori pedagogika). • Průvodce se průběžně vzdělává a sdílí své pracovní i osobní zkušenosti při práci s dětmi s ostatními. • Průvodce dbá na bezpoblémový průběh realizace aktivity, působí jako aktivní řešitel či mediátor případných konfliktů.


Základní škola

Průvodce vzděláváním (pedagogem) v základní škole (sdružené/spřátelené, komunitní i ve třídě pod běžnou státní ZŠ s alternativním přístupem ke vzdělávání) musí naplňovat stejné principy práce s dětmi (viz výše „Principy práce s dětmi ve SMRKu“), jako průvodce SMRKu.

Současně však musí disponovat potřebným vzděláním pro pedagoga 1. stupně základní školy.

Dle § 3 HLAVY II, Dílu 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, jsou předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka následující: Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo splňuje tyto předpoklady: a) je plně způsobilý k právním úkonům, b) má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává, c) je bezúhonný, d) je zdravotně způsobilý a e) prokázal znalost českého jazyka, není-li dále stanoveno jinak.

Dle § 7 HLAVY II, Dílu 2 téhož zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, pro učitele prvního stupně základní školy platí: (1) Učitel prvního stupně základní školy získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem a) v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně základní školy, b) v akreditovaném magisterském studijním programu studijního oboru pedagogika, případně v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy, vychovatelství nebo pedagogiku volného času, a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů prvního stupně základní školy, c) v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy nebo na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy a všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy a 1. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů prvního stupně základní školy, nebo 2. doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvalifikace podle § 22 odst. 2 (dále jen „doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace“), d) v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů prvního stupně základní školy, e) v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů základní umělecké školy studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, f) v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti umění studijního oboru umělecko - pedagogického zaměření, který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu, g) podle § 12 jen pro výuku cizího jazyka, nebo h) podle odstavce 2 písm. a) nebo b).


Průvodci

Barbora Břinková
 • výchovu své dcery - 3 roky, spolu s manželem nasměrovává v podobném duchu jako Janča, v partnersky nastaveném dialogu klade důraz na základní lidskou slušnost a harmonické mezilidské vztahy
 • rozvíjení schopností dcery pomocí tradičních i netradičních pomůcek a technik, je pro ni jeden z důvodů, proč podpořit činnosti a vize Dětem s láskou, z. s.
 • už během studií na střední a vysoké výtvarné škole inklinovala k přírodním materiálům a prvkům, ráda se v běžném životě i v tvůrčích činnostech realizuje kreativně a nevšedně, recyklací se snaží dát použitým věcem druhou šanci
 • příroda je pro ni zdrojem energie a inspirace, v mnoha hlediscích osobního i rodinného života
 • přemýšlet ekologicky a šetrně je jejím koníčkem i posláním, budoucnost další generace jí není lhostejná
 • po ukončení studia umění absolvovala vyšší odbornou zdravotní školu - obor zubní technik a několik let před nástupem na mateřskou dovolenou pracovala v zubní laboratoři, každodenní konfrontace s lidmi všech věkových skupin a s jejich potřebami, je pro ni samozřejmostí.


Jana Daníčková
 • matka dvou a půlleté dcery, kterou s manželem s velkou láskou vedou v duchu vzájemně respektujícího přístupu, využívající principů lesní a Montessori pedagogiky, avšak se snahou klást důraz také na selský rozum, tzn., nejsou ve svém přístupu vyhraněni jen určitému směru, který by striktně dodržovali za každých okolností, ale řeší přístup nejen k dceři, ale i ostatním dětem, dle individuálních potřeb a možností, které okolnosti naskýtají; jejich cílem je z dcerky vychovat slušnou a šťastnou bytost, která ví, že není na světě sama
 • v pracovním životě se dlouhodobě věnuje práci s dětmi od předškolního věku až po dospívání
 • pracovala jako sociální pedagog v oblasti zájmového vzdělávání, organizovala několik let tábory pro děti, působila jako asistent pedagoga i třídní učitelka na běžné základní škole
 • kromě práce s dětmi z marginální společnosti se specializuje na práci s rodinami s dětmi s PAS a kombinovaným handicapem – v roce 2011 založila a i nadále vede NNO spolek ASD, vedla kurz nácviku sociálních dovedností pro děti a dospělé s PAS, věnuje se osvětové činnosti a organizování volnočasových aktivit pro rodiny těchto dětí
 • několik let již zasvětila práci v oblasti projektového managementu a podpoře rodičů malých dětí při návratu na pracovní trhVíce informací se můžete dočíst ve zpracované analýze cílové skupiny.