Dětem s láskou, z. s. logo

Dětem s láskou, z. s.

... provazíme Vaše kroky na cestě poznání.

SMRK logo
   

Vize

Jsme si vědomi, že je potřeba připravovat děti na praktický život, vést je ke vzájemné slušnosti, respektu a zdravému sebevědomí již od nejútlejšího věku. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro realizaci aktivit, které budou zaměřeny na maximální možný rozvoj dětí v malém kolektivu za pomoci častého pobytu v přírodě, využívající prvky Montessori pedagogiky – zejména využívání pomůcek a podpory samostatnosti dětí. Protože děti jsou neoddělitelnou součástí rodiny, která je pro zdravý rozvoj dětí nesmírně důležitá, klademe důraz i na podporu rodičů. Dostatečný vzájemný kontakt rodičů a dětí podporuje psychickou pohodu a zdraví všech jejích členů.

První kroky bychom rádi učinili ve Vedrovicích, okres Znojmo. Možnost využít část objektu na hřišti, sloužící místnímu fotbalového klubu jako zázemí pro fungování klubu se jeví jako ideální začátek našeho fungování. Objekt sportovních šaten fotbalového klubu leží u fotbalového hřiště, které ihned přilehá k lesu, jehož součástí je nedaleká obora. Dostupnost do obce Vedrovice, potažmo vlastního objektu, je z okolních obcí přijatelná.

V obci Vedrovice existuje v současné době již fungující státní mateřská a základní škola s družinou a školní jídelnou. Vzhledem k rostoucí poptávce po vzdělávání dětí způsobem odlišným než je ve státních školách běžné, reagujeme na tuto situaci a chceme nabídnout i alternativu v podobě neformálního vzdělávání v rámci sdruženého mateřského klubu. Do budoucna je našim cílem zajistit kvalifikovaný pedagogický personál pro školu mateřskou i základní a poskytnout tak rodičům i dětem možnost individuálního vzdělávání v rámci sdružené školy (společné vzdělávání dětí zapsaných na IV). Bude-li to možné, budeme rovněž usilovat o zápis škol do rejstříku MŠMT, aby děti u nás mohly naplňovat povinnou školní docházku. Z tohoto důvodu máme také zájem na spolupráci s mateřskou a základní školou Vedrovice. Chceme, aby všechny děti mohly žít ve vzájemném respektu, úctě a přátelství, bez ohledu na způsob, kterým jsou vzdělávány.

Jsme si vědomi toho, že zajištění vzdělávání dětí mimo hlavní proud ve státních školách je zpravidla finančně náročnější. Současně ale chceme tento způsob zpřístupnit co největšímu počtu rodin, ať už z důvodu přesvědčení o nevyhovujícím školském systému ČR, tak z důvodu dostupnosti školských zařízení. Našim cílem je proto současně pracovat na možnosti slaďování pracovního a rodinného života, podporovat rodiče na RD ke vstupu na pracovní trh nebo zvyšování kvalifikace a poskytovat jim podporu při jednání se zaměstnavateli ohledně možnosti zajištění flexibilních pracovních úvazků. Určitou měrou přispějí ke zvýšení zaměstnanosti rodičů na či po rodičovské dovolené i pracovní pozice v rámci organizace Dětem s láskou, z. s.

Zaměstnaným rodičům realizované aktivity poskytují příležitost lépe skloubit svůj pracovní či studijní život se životem rodinným, tzv. worklife balance. Tím, že budou rodiče moci na určitý čas zajistit péči o své děti prostřednictvím sdruženého klubu, sami získají čas a energii na výkon svého zaměstnání, případně přípravu na studium nebo si odpočinou a načerpají síly na další čas strávený v domácnosti. To povede k větší psychické vyrovnanosti všech členů rodiny. Pro děti má aktivita přidanou hodnotu v osamostatňování se a rozvoji sociálních vztahů s vrstevníky v malém kolektivu, které na děti neklade tak velké nároky jako větší skupiny dětí. Současně je díky nízkému počtu možné k dětem přistupovat na základě jeho individuálních potřeb, které tak lze respektovat v maximální možné míře.

Zapojením se do realizovaných aktivit organizace získají nezaměstnaní rodiče dětí příležitost se alespoň částečně vrátit na trh práce, a tím si tak nejen upevňovat pracovní návyky, ale také jim to umožní zlepšit socioekonomickou situaci rodiny.

Nesmíme však zapomínat, že na světě nejsme sami a jednota spočívá v rozmanitosti názorů, zkušeností a dovedností. Z tohoto důvodu usilujeme o vybudování komunity, jejíž členové se napříč generacemi budou navzájem podporovat a učit novým věcem.

Za tímto účelem jsme se rozhodly zapojit do projektu Rozšířená rodina.cz.

Rozšířená rodina.cz
Rozšířená rodina.cz


Chceme podpořit mezigenerační soužití a umožnit seniorům trávit svůj čas smysluplně a s radostí. Vzhledem k tomu, že dnes se nezřídka setkáváme s osamělými ženami i muži v důchodovém věku, kteří nevědí, jak uplatnit svůj potenciál, máme v plánu propojovat svět rodin dětí předškolního i mladšího školního věku a seniorů.


Základním účelem Spolku je:
  a) uspokojování a ochrana zájmů jeho členů, rodin s dětmi a členů komunity, ve které žijí;

  b) vybudování komunity se společnými zájmy, společnou činností a sdílením zkušeností;

  c) podpora alternativního proudu vzdělávání formou domácího, sdruženého a komunitního vzdělávání;

  d) environmentální výchova a vzdělávání, publikační činnost;

  e) podpora vzdělávání a volnočasových aktivit (vč. oblasti sportu a tělovýchovy) pro děti a mládež, vč. dětí ohrožených sociálním vyloučením;

  f) podpora mezigeneračního soužití;

  g) podpora integrace znevýhodněných osob na trhu práce a zprostředkování zaměstnání;

  h) vzdělávání odborníků i široké veřejnosti v oblasti podpory dětí a mládeže ohrožených sociálním vyloučením a osob ohrožených na trhu práce;

  i) poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ve smyslu zákona č. 247/2014 Sb. v platném znění.